Opis

Horror vacui (Боязнь Пустоты) 1.Inter ilia (Между прочем) В начале было слово,как

Horror vacui (Strach przed Pustką) 1.Inter ilia (Na początku było słowo, jako ulotna gra, kiedy Pustka zaczęła przymierzać maskę w postaci granic życia. 2.Ad ovo (Od początku) Pustka postanowiła stworzyć obraz o zniekształconym wyglądzie, w postaci atomów twórcy jako granicę nowego świata. 3.Deside Ratum (Granica pożądania) Kiedy formy zostały ukończone, pozostało tylko znaleźć cienką nić, która biegnie przez przestrzeń w „Palisadzie gwiazd”.4.Hic(here)Nunc(now) Jak złapać poezję, jeśli spadłem jak echo wzdłuż linii? Po prostu bądź tu i teraz, w tej chwili.5. 6.Ergo Sum (Dlatego istnieję) Teraz rozumiem, dlaczego potrzebuję (Ego), aby stworzyć moje szczere marzenia, w postaci Ptaków (Zwiastunów Wieczności), jako Powietrze Mechanizmu (Drzewo Życia). 7 Logos (Logiczne słowo) Niech ptaki latają, łamiąc kraty faset Wszechświata, bo wypełniły pustkę dla czystego lotu — Dość tych myśli, że ciepło jest tylko w sobie, rozlewa się wokół, jak śpiew ptaków w saskim ogrodzie wypełniając pustkę muzyką sfer…. Kończąc split wstałem z ławki, szybko zamknąłem „Wigilię wiosny” Hermanna Hessego na urwanej chwili i ruszyłem w stronę torów tramwajowych zbierając mozaikę zdarzeń, zanurzając się w playliście jaskini, wypuszczając dym wzdłuż tafli jeziora, gdzie ptaki opuściły jaskinię na zawsze (Philebus).Poltona, dryfując do brzegów kwitnących wysp, osiadając ze złamaniami umysłu w żółwiach.

Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)

мимолётность игры,когда пустота начала примерять маску в виде границ жизни. 2.Ad ovo (С самого начала) Пустота решила породить образ с искажённым видом,в виде атомов творца как предел нового мира. 3.Deside Ratum (Предел Желания) Когда Лекала были доделаны,осталось лишь найти в себе тонкую нить пронизывающую пространство в «Палисаднике Звёзд».4 Hic(здесь)Nunc(сейчас) Как словить поэзию,если я упал словно эхо вдоль линий?Просто будь здесь и сейчас,в этом моменте.5 Ego (Я) Вроде бы теперь у меня есть мысли это и есть моя сила?Скорее всего это инструмент(Эго) берегись его силы,ведь этого нет,это пустота,а сила вне рамок…6.Ergo Sum (Следовательно существую) Теперь я понял зачем мне (Эго) для того чтобы создавать свои искренние мечты,в виде Птиц(Вестников Вечности),как Воздушности Механизма(Древа Жизни).7 Logos (Логическое слово) Пусть же летят птицы,переломав прутья граней Мироздания,ведь они наполнили пустоту ради чистого полёта••• Хватит этих мыслей о том что тепло только в себе,оно разливается вокруг,как пение птиц в Саксонском саду заполняя пустоту музыкой сфер…Докурив сплиф я встал с лавки,быстро закрыв «Канун Весны» Германа Гессе на рваном моменте и направился в строну трамвайных путей собирая мозаику событий погрузившись в плейлист каверны,выпустив дым вдоль глади озера,там где птицы навсегда покинули пещеру(Филеб )Полтона,уносясь к берегам цветущих островов,оседая фрактурами разума в черепах раковины<Проектора>.

Wymiary