REGULAMIN
Serwisu Blue.Gallery

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia Ogólne
 3. Konto
 4. Publikacja ogłoszeń i płatności
 5. Transakcje
 6. Postanowienia końcowe

I Definicje 

 1. Blue.Gallery – Blue.Gallery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000904920, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 7831838063, REGON: 389124150.
 2. Kategoria – kategoria tematyczna, do której przypisane jest ogłoszenie;
 3. Konto – zbiór obejmujący dane osobowe Sprzedającego, w tym informacje o jego aktywności w Serwisie;
 4. Kupujący – Użytkownik który dokonuje bądź zamierza dokonać zakupu Przedmiotu;
 5. Ogłoszenie – propozycja sprzedaży Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego i zamieszczona w Serwisie
 6. Przedmiot dzieło sztuki, które Sprzedający zamieścił w Serwisie celem jego sprzedaży
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
 8. Rejestracja – proces rejestracji konta w Serwisie.
 9. Serwis prowadzona przez Blue.Gallery internetowa platforma ogłoszeniowa zawierająca oferty sprzedaży Przedmiotów (dzieł sztuki) dostępna na stronie internetowej https://blue.gallery/.
 10. Sprzedający – Użytkownik, który zamieszcza w serwisie ogłoszenie zawierające ofertę sprzedaży Przedmiotu.
 11. Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dotycząca Przedmiotu.

II Postanowienia Ogólne

 1. Blue.Gallery prowadzi internetowy Serwis, który prowadzi działania marketingowe, jak również pośredniczy w kontakcie pomiędzy Sprzedającymi zamieszczającymi oferty sprzedaży Przedmiotów a Kupującymi będącymi zainteresowanymi ich nabyciem.
 2. Jeżeli odrębna umowa zawarta przez Blue.Gallery ze Sprzedającymi nie stanowi inaczej, warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji ogłoszeń określa niniejszy Regulamin. Na mocy odrębnych porozumień, współpraca Sprzedających z Blue.Gallery może zostać uregulowana na specjalnych zasadach. 
 3. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, tj. materiały tekstowe oraz graficzne są przedmiotem praw ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej odpowiednio Blue.Gallery lub Sprzedających. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych.
 4. W ramach Serwisu możliwe jest:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu;
  2. korzystanie z Konta;
  3. publikacja Ogłoszeń w ramach Serwisu
  4. kontakt pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Blue.Gallery nie odpowiada za treść, przekaz, walory artystyczne Przedmiotów objętych Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie. Odpowiedzialność za rodzaj Przedmiotu przedstawionego w Ogłoszeniu i jego odbiór przez osoby korzystające z Serwisu ponosi Sprzedający. 
 6. Blue.Gallery nie odpowiada za autentyczność Przedmiotów objętych Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie. Odpowiedzialność (zarówno cywilną jak i karną) za umieszczenie w Serwisie Ogłoszenia Sprzedaży Przedmiotu będącego falsyfikatem ponosi wyłącznie Sprzedający. Przed zakupem Kupujący zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by ustalić czy Przedmiot objęty ogłoszeniem jest autentyczny. 
 7. Blue.Gallery nie cenzuruje opublikowanych Ogłoszeń z uwagi na przekaz społeczny, polityczny, ideologiczny Przedmiotów wystawionych do Sprzedaży. W przypadku Przedmiotów przedstawiających sceny erotyczne, przemoc, bądź inne treści nieodpowiednie dla osób poniżej 18 r. ż., Ogłoszenia zawierające takie oferty zostaną oznaczone jako przeznaczone dla osób dorosłych. 
 8. Korzystanie przez Sprzedającego z Serwisu, nie stoi na przeszkodzie oferowania Przedmiotów do sprzedaży w innych miejscach (serwisach, galeriach, itp.)

III Konto

 1. W celu opublikowania Ogłoszenia w Serwisie, Sprzedający powinien dokonać rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany użytkownik. Logowanie do Serwisu może nastąpić również poprzez: Facebook, Twitter, Google. 
 2. Sprzedającym może być:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba prawna;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

W przypadku podmiotów wskazanych w punktach b. i c. utworzyć konto oraz dokonywać w ich imieniu wszelkich czynności w ramach Serwisu może dokonywać jedynie osoba uprawniona do ich reprezentacji.

 1. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej https://blue.gallery/.
 2. Podczas rejestracji Sprzedający zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, poprawnych, aktualnych i do których wykorzystywania jest uprawniony. Blue.Gallery ma prawo do blokady Konta jeżeli dane nie będą spełniały powyższych wymogów.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych dostępu do Konta i do ochrony ich przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Zarówno założenie, jak i usunięcie konta są bezpłatne. Usunięcie konta może nastąpić w każdym czasie.  
 5. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie newsletterów związanych z rozwojem strony internetowej, promocjach i marketingiem. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tych maili poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na liście znajdującej się w dolnej części maila. 

IV Publikacja ogłoszeń i płatności

 1. Blue.Gallery umożliwia Sprzedającemu publikację ogłoszenia w Serwisie. Publikacja ogłoszenia następuje po wypełnieniu formularza na stronie internetowej https://blue.gallery/
 2. Rejestracja konta umożliwia Sprzedającemu bezpłatną publikację nielimitowanej ilości ogłoszeń. Ogłoszenie opublikowane w Galerii dostępne jest dla wszystkich korzystających z serwisu, zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych Użytkowników. 
 3. Ogłoszenie powinno zawierać jednoznaczną i zrozumiałą treść oraz prawdziwe, aktualne i poprawne dane, w szczególności:
  1. szczegółowy opis Przedmiotu obejmujący wszystkie parametry, które Sprzedający uzna za konieczne;
  2. zdjęcie Przedmiotu;
  3. kontakt do Sprzedającego;
  4. cenę.
 4. Wymagania, które muszą spełniać dzieła z kategorii Fotografia: Każda z fotografii musi posiadać Certyfikat Autentyczności. Certyfikat poświadcza autentyczność wykonania przez artystę wydruku fotografii. Każda z fotografii to oryginalne dzieło, które musi być oznakowane, aby spełniało wymogi publikacji w serwisie internetowym Blue.Gallery.
 5. Blue.Gallery ma prawo usunąć ogłoszenie,  które zawiera zdjęcie nienależycie przedstawiające Przedmiot Ogłoszenia, w szczególności zdjęcie nie wykadrowane, zbyt wybielone, niezwiązane z Przedmiotem Ogłoszenia lub brak ceny. Blue.Gallery zastrzega sobie prawo do usuwania dodanych publikacji bez podania przyczyny, jeśli uzna, że w jakikolwiek sposób narusza zasady, idee oraz inne aspekty działania serwisu lub nie spełnia wartości artystycznych. Sprzedający zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, że jego dzieło zostało usunięte z serwisu.
 6. Przy okazji każdej publikacji Ogłoszenia, Sprzedający zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin. 
 7. W przypadku sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia, Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Blue.Gallery wynagrodzenia stanowiącego 5% ceny sprzedaży oznaczonej w ogłoszeniu, w terminie oznaczonym przez Blue.Gallery na wystawionej i doręczonej Sprzedającemu fakturze proforma.  Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia, także w sytuacji gdy sprzedaż nastąpi poza Blue.Gallery. Sprzedaż rozumie się również przez usunięcie publikacji przez Sprzedającego ze swojego konta.
 8. Wynagrodzenie jest pobierane za zapewnienie funkcjonalności i usług dostępnych w serwisie Blue.Gallery. 
 9. Do kwoty wynagrodzenia określonego powyżej zostanie doliczony również podatek VAT w obowiązującej stawce 23%. 
 10. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 6 i 7 powyżej, a Blue.Gallery jest uprawnione do wystawienia faktury również w przypadku usunięcia ogłoszenia przez Sprzedającego. Zwolnienie z płatności może nastąpić tylko w przypadku wykazania przez Sprzedającego, że zbycie Przedmiotu ogłoszenia nastąpiło pod danym tytułem. W celu skorzystania ze zwolnienia Sprzedający zobowiązany jest złożyć oświadczenie, z którego będzie wynikał sposób zbycia  Przedmiotu Ogłoszenia oraz okazać dokumenty potwierdzające, że zbycie było nieodpłatne. 
 11. Jeżeli Blue.Gallery poweźmie informację, że Sprzedający sprzedał Przedmiot Ogłoszenia poza serwisem i nie poinformował o tym Blue.Gallery ani też nie usunął ogłoszenia, Blue.Gallery ma prawo dokonać blokady konta i wszystkich ogłoszeń Sprzedającego na okres 30 dni. 
 12. W przypadku braku płatności, po otrzymaniu drugiego maila z przypomnieniem o płatności, Blue.Gallery ma prawo do nałożenia blokady wynoszącej 60 dni. Jeżeli po raz trzeci, Sprzedający nie dopełni powyższego obowiązku, Blue.Gallery ma prawo do trwałego usunięcia konta i wszystkich ogłoszeń Sprzedającego. 

V Transakcje

 1. Blue.Gallery nie jest stroną transakcji. Blue.Gallery prowadzi jedynie działalność pośrednictwa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
 2. Płatność za Przedmiot następuje bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach ustalonych przez nich indywidualnie. 
 3. Kupujący ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedającym i ustalenia szczegółów Transakcji poprzez udostępniony przez Sprzedającego numer telefonu bądź formularz kontaktowy udostępniony na stronie. 
 4. Blue.Gallery nie ingeruje we wskazane w Ogłoszeniu ceny za Przedmioty. Wysokość ceny określa Sprzedający.

VI Postanowienia końcowe

 1. Blue.Gallery ma prawo zmienić Regulamin, w szczególności, jeżeli:
  1. wymaga tego bezpieczeństwo Użytkowników;
  2. konieczne jest usprawnienie Serwisu;
  3. następuje zmiana warunków świadczenia usług odpłatnych bądź wprowadzenie nowych usług;
  4. następuje zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej https://blue.gallery/.
 3. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jego Produktów przez Blue.Gallery do celów marketingowych.