REGULAMIN
Serwisu Blue.Gallery

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia Ogólne
 3. Konto
 4. Publikacja ogłoszeń i płatności
 5. Transakcje
 6. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
 8. Postanowienia końcowe

I Definicje 

 1. Blue.Gallery – Blue.Gallery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000904920, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 7831838063, REGON: 389124150.
 2. Kategoria – kategoria tematyczna, do której przypisane jest ogłoszenie;
 3. Konto – zbiór obejmujący dane osobowe Sprzedającego, w tym informacje o jego aktywności w Serwisie;
 4. Kupujący – Użytkownik który dokonuje bądź zamierza dokonać zakupu Przedmiotu;
 5. Ogłoszenie – propozycja sprzedaży Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego i zamieszczona w Serwisie
 6. Przedmiot dzieło sztuki, które Sprzedający zamieścił w Serwisie celem jego sprzedaży
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
 8. Rejestracja – proces rejestracji konta w Serwisie.
 9. Serwis prowadzona przez Blue.Gallery internetowa platforma ogłoszeniowa zawierająca oferty sprzedaży Przedmiotów (dzieł sztuki) dostępna na stronie internetowej https://blue.gallery/.
 10. Sprzedający – Użytkownik, który zamieszcza w serwisie ogłoszenie zawierające ofertę sprzedaży Przedmiotu.
 11. Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dotycząca Przedmiotu.

II Postanowienia Ogólne

 1. Blue.Gallery prowadzi internetowy Serwis, który prowadzi działania marketingowe, jak również pośredniczy w kontakcie pomiędzy Sprzedającymi zamieszczającymi oferty sprzedaży Przedmiotów a Kupującymi będącymi zainteresowanymi ich nabyciem.
 2. Jeżeli odrębna umowa zawarta przez Blue.Gallery ze Sprzedającymi nie stanowi inaczej, warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji ogłoszeń określa niniejszy Regulamin. Na mocy odrębnych porozumień, współpraca Sprzedających z Blue.Gallery może zostać uregulowana na specjalnych zasadach. 
 3. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, tj. materiały tekstowe oraz graficzne są przedmiotem praw ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej odpowiednio Blue.Gallery lub Sprzedających. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych.
 4. W ramach Serwisu możliwe jest:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu;
  2. korzystanie z Konta;
  3. publikacja Ogłoszeń w ramach Serwisu
  4. kontakt pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Blue.Gallery nie odpowiada za treść, przekaz, walory artystyczne Przedmiotów objętych Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie. Odpowiedzialność za rodzaj Przedmiotu przedstawionego w Ogłoszeniu i jego odbiór przez osoby korzystające z Serwisu ponosi Sprzedający. 
 6. Blue.Gallery nie odpowiada za autentyczność Przedmiotów objętych Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie. Odpowiedzialność (zarówno cywilną jak i karną) za umieszczenie w Serwisie Ogłoszenia Sprzedaży Przedmiotu będącego falsyfikatem ponosi wyłącznie Sprzedający. Przed zakupem Kupujący zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by ustalić czy Przedmiot objęty ogłoszeniem jest autentyczny. 
 7. Blue.Gallery nie cenzuruje opublikowanych Ogłoszeń z uwagi na przekaz społeczny, polityczny, ideologiczny Przedmiotów wystawionych do Sprzedaży. W przypadku Przedmiotów przedstawiających sceny erotyczne, przemoc, bądź inne treści nieodpowiednie dla osób poniżej 18 r. ż., Ogłoszenia zawierające takie oferty zostaną oznaczone jako przeznaczone dla osób dorosłych. 
 8. Korzystanie przez Sprzedającego z Serwisu, nie stoi na przeszkodzie oferowania Przedmiotów do sprzedaży w innych miejscach (serwisach, galeriach, itp.)

III Konto

 1. W celu opublikowania Ogłoszenia w Serwisie, Sprzedający powinien dokonać rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany użytkownik. Logowanie do Serwisu może nastąpić również poprzez: Facebook, Twitter, Google. 
 2. Sprzedającym może być:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba prawna;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

W przypadku podmiotów wskazanych w punktach 2.2 i 2.3 utworzyć konto oraz dokonywać w ich imieniu wszelkich czynności w ramach Serwisu może dokonywać jedynie osoba uprawniona do ich reprezentacji.

 1. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej https://blue.gallery/.
 2. Podczas rejestracji Sprzedający zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, poprawnych, aktualnych i do których wykorzystywania jest uprawniony. Blue.Gallery ma prawo do blokady Konta jeżeli dane nie będą spełniały powyższych wymogów.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych dostępu do Konta i do ochrony ich przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Usunięcie konta jest bezpłatne. Usunięcie konta może nastąpić w każdym czasie.  
 5. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie newsletterów związanych z rozwojem strony internetowej, promocjach i marketingiem. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tych maili poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na liście znajdującej się w dolnej części maila. 
IV Typ konta 
 1. Użytkownik przed założeniem konta ma możliwość wyboru, jaki Typ Konta wybiera.
  1. Typ konta 1: Opłata od sprzedaży. Płatność po sprzedaży dzieła – prowizja 5%. 
  2. Typ konta 2: Abonament miesięczny. Miesięczna opłata za konto. Darmowy okres próbny 30 dni. Brak opłaty prowizji 5% od sprzedanego dzieła. 
  3. Dzieła z Kategorii Fotografia i Rzemiosło mogą zostać dodane tylko i wyłącznie przy wyborze konta Typ konta 2: Abonament miesięczny. Nie można dodać dzieł z Kategorii Fotografia i Rzemiosło w Typ konta 1: Opłata od sprzedaży. 
 2. Wybierając Typ konta 1 użytkownik w każdym momencie może przejść w Profilu użytkownika na Typ konta 2. 
 3. Wybierając Typ konta 2 użytkownik nie może zmienić i przejść na Typ konta 1. 
V Płatności Typ konta 1
 1. W przypadku sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia: Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Blue.Gallery wynagrodzenia stanowiącego 5% ceny sprzedaży oznaczonej w ogłoszeniu, w terminie oznaczonym przez Blue.Gallery na wystawionej i doręczonej Sprzedającemu fakturze proforma.  
 2. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia, także w sytuacji gdy sprzedaż nastąpi poza Blue.Gallery. Sprzedaż rozumie się również przez usunięcie publikacji przez Sprzedającego ze swojego konta.
 3. Wynagrodzenie jest pobierane za zapewnienie funkcjonalności i usług dostępnych w serwisie Blue.Gallery. 
 4. Do kwoty wynagrodzenia określonego powyżej zostanie doliczony również podatek VAT w obowiązującej stawce 23%. 
 5. Jak jest wyliczana opłata? Przykład: cena sprzedaży dzieła 1 000 zł – opłata 5% od kwoty 1 000 zł to 50 zł plus podatek VAT 23%, czyli opłata końcowa to 50 zł + 11,50 zł – 61,50 zł opłata od sprzedaży dzieła, którą należy opłacić do Blue.Gallery.
 6. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 6 i 7 powyżej, a Blue.Gallery jest uprawnione do wystawienia faktury również w przypadku usunięcia ogłoszenia przez Sprzedającego. Zwolnienie z płatności może nastąpić tylko w przypadku wykazania przez Sprzedającego, że zbycie Przedmiotu ogłoszenia nastąpiło pod danym tytułem.
 7. W celu skorzystania ze zwolnienia Sprzedający zobowiązany jest złożyć oświadczenie (dostępne w punkcie poniżej), z którego będzie wynikał sposób zbycia  Przedmiotu Ogłoszenia oraz okazać dokumenty potwierdzające, że zbycie było nieodpłatne. Dla wyjaśnienia, jeśli Sprzedający chce wycofać dzieło z serwisu należy złożyć poniższe oświadczenie.
 8. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj. Wypełniony oraz podpisany skan oświadczenia należy odesłać na adres e-mail info@blue.gallery.
 9. Jeżeli Blue.Gallery poweźmie informację, że Sprzedający sprzedał Przedmiot Ogłoszenia poza serwisem i nie poinformował o tym Blue.Gallery ani też nie usunął ogłoszenia, Blue.Gallery ma prawo dokonać blokady konta i wszystkich ogłoszeń Sprzedającego na okres 30 dni. 
 10. W przypadku braku płatności, po otrzymaniu drugiego maila z przypomnieniem o płatności, Blue.Gallery ma prawo do nałożenia blokady wynoszącej 60 dni. Jeżeli po raz trzeci, Sprzedający nie dopełni powyższego obowiązku, Blue.Gallery ma prawo do trwałego usunięcia konta i wszystkich ogłoszeń Sprzedającego. 

VI Płatności Typ konta 2

 1. Abonament miesięczny za Typ konta 2 opłaca się przez płatność online Tpay. 
 2. Brak opłaty w terminie za Typ konta 2 będzie skutkować blokadą konta i usunięciem wystawionych ogłoszeń z serwisu Blue.Gallery. 
 3. Po opłaceniu abonamentu za Typ konta 2 konto użytkownika zostanie aktywowane ponownie i ogłoszenia będą ponownie widoczne w serwisie Blue.Gallery. Wynagrodzenie jest pobierane za zapewnienie funkcjonalności i usług dostępnych w serwisie Blue.Gallery. 

VII Subskrypcja

1. Warunki subskrypcji: 

 1. Subskrypcja w Blue.Gallery rozpoczyna się zaraz po przetworzeniu pierwszej płatności. Subskrypcja odnawia się automatycznie każdego miesiąca, do czasu jej anulacji przez Klienta. Klient upoważnia Blue.Gallery do zapisywania metod płatności i do automatycznego pobierania comiesięcznych opłat, aż do momentu anulowania subskrypcji przez Klienta.
 2. Opłaty będą pobierane automatycznie zgodnie z aktualnie obowiązującą ceną planu, zwiększoną o stosowne podatki (takie jak VAT lub GST, jeżeli cena jest ceną netto). Opłata jest pobierana w dniu odnowienia subskrypcji każdego miesiąca, aż do anulowania przez Klienta. 
 3. Blue.Gallery zastrzega sobie prawo do zmiany ceny planu przy odnowieniu na kolejny miesiąc; Klient zostanie o tej zmianie poinformowany i będzie miał możliwość anulowania planu. Jeśli w ciągu miesiąca zmieni się stawka podatku VAT lub GST (lub innych opłat wliczonych w cenę), cena brutto za plan zostanie odpowiednio skorygowana z datą następnej należnej płatności. 
 4. W przypadku niepowodzenia przy próbie pobrania opłaty przy użyciu podstawowej metody płatności, Klient upoważnia Blue.Gallery do skorzystania z innej zdefiniowanej metody płatności na koncie Klienta. Jeśli Klient nie podał innych metod płatności i nie uiści opłaty, lub żadna z metod płatności nie zadziała, Blue.Gallery ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta. Dane rozliczeniowe można aktualizować na stronie konta Blue.Gallery. 
 5. Dla klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bank może wymagać uwierzytelnienia początkowego zakupu przy użyciu hasła, jednorazowego kodu wysłanego na telefon lub mechanizmu biometrycznego. Uwierzytelniając transakcję, Klient jednocześnie upoważnia Blue.Gallery do dokonywania dalszych płatności za zakupy dodatkowe z zapisanej metody płatności — bez potrzeby dodatkowego podawania informacji rozliczeniowych lub innych instrukcji, co oznacza, że Blue.Gallery będzie inicjować kolejne płatności automatycznie przy odnowieniu subskrypcji lub przy zmianie lub dodaniu licencji i produktów przez Klienta.

2. Warunki anulowania: 

 1. Subskrypcję można anulować w każdej chwili przez stronę konta Blue.Gallery lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia, przysługuje zwrot pełnej opłaty. Jeżeli anulowanie nastąpi po tym okresie, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca bieżącego miesiąca rozliczeniowego.

 

VIII Publikacja ogłoszeń

 1. Blue.Gallery umożliwia Sprzedającemu publikację ogłoszenia w Serwisie. Publikacja ogłoszenia następuje po wypełnieniu formularza na stronie internetowej https://blue.gallery/
 2. Rejestracja konta umożliwia Sprzedającemu bezpłatną publikację nielimitowanej ilości ogłoszeń. Ogłoszenie opublikowane w Galerii dostępne jest dla wszystkich korzystających z serwisu, zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych Użytkowników. 
 3. Ogłoszenie powinno zawierać jednoznaczną i zrozumiałą treść oraz prawdziwe, aktualne i poprawne dane, w szczególności:
  1. szczegółowy opis Przedmiotu obejmujący wszystkie parametry, które Sprzedający uzna za konieczne;
  2. zdjęcie Przedmiotu;
  3. kontakt do Sprzedającego;
  4. cenę.
 4. Blue.Gallery ma prawo usunąć ogłoszenie,  które zawiera zdjęcie nienależycie przedstawiające Przedmiot Ogłoszenia, w szczególności zdjęcie nie wykadrowane, zbyt wybielone, niezwiązane z Przedmiotem Ogłoszenia lub brak ceny. Blue.Gallery zastrzega sobie prawo do usuwania dodanych publikacji bez podania przyczyny, jeśli uzna, że w jakikolwiek sposób narusza zasady, idee oraz inne aspekty działania serwisu lub nie spełnia wartości artystycznych. Sprzedający zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, że jego dzieło zostało usunięte z serwisu.
 5. Przy okazji każdej publikacji Ogłoszenia, Sprzedający zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin. 
IX Wymagania, które muszą spełniać dzieła z kategorii Fotografia
 1. Każda z fotografii to oryginalne dzieło, które musi być oznakowane, aby spełniało wymogi publikacji w serwisie internetowym Blue.Gallery. Fotografia kolekcjonerska to zbiór zdjęć, które mogą być zarówno dawne, jak i współczesne, charakteryzujące się wyjątkowymi i wiecznymi wartościami artystycznymi. Są one wykonywane technikami archiwalnymi w limitowanych seriach i odpowiednio oznakowane. Aby fotografia mogła zostać uznana za kolekcjonerską, musi spełniać określone wymogi formalne, takie jak:
  1. Trwałość archiwalna odbitek – oznacza to, że wydruki muszą być wykonane w sposób gwarantujący zachowanie ich jakości i kolorów przez długi czas.
  2. Numeracja odbitek – każda odbitka powinna być ponumerowana, aby wskazywać jej unikalność w ramach całej serii.
  3. Informacja o całkowitej liczbie odbitek – na odbitce powinno również znajdować się oznaczenie, ile łącznie zostało wykonanych egzemplarzy danej fotografii (np. „15/20” oznacza piętnastą odbitkę z dwudziestu w sumie). Im mniejszy jest nakład, tym wyższą wartość artystyczną zwykle przyjmuje zdjęcie, co wpływa na jego cenę.
  4. Podpis artysty powinien być umieszczony na odwrocie zdjęcia. Zaleca się użycie ołówka grafitowego dla tego celu. Dodatkowo, często używa się pieczęci autorskiej z tuszem bezkwasowym (non acid). 
 2. Nie zastosowanie się do powyższych wymogów w kategorii Fotografia będzie skutkować automatycznym usunięciem ogłoszeń z serwisu Blue.Gallery bez powiadomienia.

X Transakcje

 1. Blue.Gallery nie jest stroną transakcji. Blue.Gallery prowadzi jedynie działalność pośrednictwa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
 2. Płatność za Przedmiot następuje bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach ustalonych przez nich indywidualnie. 
 3. Kupujący ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedającym i ustalenia szczegółów Transakcji poprzez udostępniony przez Sprzedającego numer telefonu bądź formularz kontaktowy udostępniony na stronie. 
 4. Blue.Gallery nie ingeruje we wskazane w Ogłoszeniu ceny za Przedmioty. Wysokość ceny określa Sprzedający.

XI Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu

 1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Blue.Gallery.
 2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@blue.gallery.
 3. Blue.Gallery zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.

XII Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do współpracy z Serwisem Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z systemem operacyjnym Windows lub Mac Os lub Linux, połączenie z siecią Internet, poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zaleca się korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych, ich aktualnych wersji i nie starszych niż: MS Internet Explorer 11.0+, Opera 60+, Chrome 70+, Firefox. Do prawidłowego działania Serwisu konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci: Włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies. Organizator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu w przypadkach od niego niezależnych. Organizator ma prawo czasowo wstrzymać działanie Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

 XIII Postanowienia końcowe

 1. Blue.Gallery ma prawo zmienić Regulamin, w szczególności, jeżeli:
  1. wymaga tego bezpieczeństwo Użytkowników;
  2. konieczne jest usprawnienie Serwisu;
  3. następuje zmiana warunków świadczenia usług odpłatnych bądź wprowadzenie nowych usług;
  4. następuje zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej https://blue.gallery/.
 3. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jego Produktów przez Blue.Gallery do celów marketingowych.